Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen en andere diensten van Rayon To the Points.  De deelnemer wordt op de hoogte gesteld via de website en krijgt deze Algemene Voorwaarden per e-mail opgestuurd met de factuur.

Artikel 1: Bepalingen

 • Onder deelnemer wordt verstaan eenieder die zich voor een training inschrijft bij Rayon To the Points
 • Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 2: Inschrijving / aanvraag offerte

 • Een aanvraag voor een offerte kan via de website www.rayonto thepoints.nl
 • Inschrijven voor een cursus kan via het inschrijfformulier op de website www.rayontothepoints.nl
 • Rayon To the Points kan de aanmelding afwijzen onder opgaaf van reden(en) en mededeling aan de aanmelder, bijvoorbeeld als het aantal aanmeldingen daartoe aanleiding geeft. Aanmelding geschiedt op basis van volgorde van binnenkomst en wel tot het maximum aantal deelnemers voor de betreffende cursus is bereikt.
 • Alle inschrijvingen worden per e-mail bevestigd.

Artikel 3: Betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zoals vermeld op de website of social media zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. Rayon To the Points houdt zich het recht voorbehouden de prijzen te allen tijde te wijzigen.

 • Prijswijzigingen gelden niet voor gesloten overeenkomsten.
 • Indien deelnemer niet akkoord gaat met het bedrag zoals genoemd op de factuur kan dit enkel per e-mail, én binnen 5 kalenderdagen na dagtekening, aangevochten worden.

Artikel 3.1: Betalingen

Betalingen door deelnemers dienen uiterlijk op de factuur vermelde datum op het op het factuur vermelde rekeningnummer te zijn bijgeschreven.

Artikel 3.1a: Bij in gebreke blijven van betaling

Is er niet betaald op de datum zoals vermeld op de factuur, dan wordt er kosteloos per e-mail een eerste herinnering gestuurd.

Artikel 3.1b: Bij verstrijken van de fatale datum (=10 kalenderdagen na de eerste herinnering)

Indien er 10 kalenderdagen na de eerste herinnering nog niet betaald is zal er, vanaf de fatale datum, over het totale factuurbedrag 25 Euro  contractuele rente worden berekend (ex artikel 6:119 a Burgerlijk Wetboek) Daarna wordt de zaak overgedragen aan een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor de deelnemer.

Artikel 4: Annulering / wijziging door deelnemer

Annuleringen/ wijzigingen zijn alleen per e-mail mogelijk. Hierbij gelden de volgende bepalingen:

 • Bij annulering op de dag van de cursus, of bij niet aanwezig zijn, volgt geen restitutie van het cursusgeld  
 • Bij annulering op de dag van de cursus door plotselinge kortdurende ziekte of een door overmacht veroorzaakt transport falen, mag een deelnemer eenmalig op de eerstvolgende door Rayon Tot he Points georganiseerde datum zonder bijkomende kosten deelnemen.
 • De betalingsvoorwaarden blijven van kracht. Als er bij het verstrijken van de fatale datum nog niet betaald is vervalt het recht op kosteloos inhalen. De deelnemer dient een nieuwe training te boeken waarvoor opnieuw de kosten zullen worden berekend.
 • Annulering binnen 4 weken voor aanvang van de cursus: 50% restitutie van het totaalbedrag.
 • Annulering binnen 6 weken voor aanvang van de cursus: 75% restitutie van het totaalbedrag.
 • Bij annulering buiten de termijn van 6 weken komt de factuur te vervallen en zijn er geen kosten verschuldigd.
 • In geval van overlijden of ernstige langdurige ziekte van uzelf, familieleden in de 1e of 2e graad, of in geval van een medisch noodzakelijke ingreep die uzelf, uw partner of uw kind onverwacht moet ondergaan, is volledige restitutie van het cursusbedrag mogelijk. Hiervoor kan een bewijs gevraagd worden in de vorm van een rouwkaart, een doktersverklaring o.i.d.
 • Het is altijd mogelijk een deelnemer (tot 2 weken voor de startdatum) kosteloos te vervangen door een andere deelnemer. Deze wijziging dient tot 2 weken voor aanvang van de cursus per e-mail aan info@rayontothepoints.nl doorgegeven te worden.

Artikel 5: Annulering /wijziging door Rayon To the Points

In geval dat de training geannuleerd moet worden door Rayon To the Points wordt de deelnemer te allen tijde een kosteloze verplaatsing van de cursus aangeboden. Indien de cursus niet binnen 1 jaar na de eerstgeplande datum kan plaatsvinden, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden en volgt volledige restitutie van het cursusgeld.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Rayon To the Points is niet aansprakelijk voor enige schade die is veroorzaakt door of verband houdt met deelname aan een cursus, tenzij Rayon To the Points opzet of grove schuld kan worden verweten. Indien Rayon To the Points op enig moment aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

Artikel 7: Examen/toetsing

 • Indien de deelnemer de cursus met goed gevolg heeft afgerond, ontvangt hij een certificaat van deelname en de daartoe behorende accreditatiepunten.

Rayon To the Points is geenszins aansprakelijk voor resultaten op examens of toetsing(en).

Je kan de Algemene Voorwaarden hier downloaden.